Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 30
Visitor 9 1 3 2 0

Dịch vụ Nhóm dịch vụ tư vấn - huấn luyện doanh nghiệp Các chương trình hội thảo

HỘI THẢO VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU
- Cung cấp một kiến thức căn bản về cạnh tranh trên thị trường.
- Thảo luận nhận dạng các vấn đề liên quan đến cạnh tranh, các chiến lược...

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN

MỤC TIÊU
- Cung cấp phương pháp luận căn bản trong việc xây dựng và phát triển tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi.
- Thảo luận các vấn đề này...

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem