Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Cơ hội giao thương

Online 86
Visitor 9 1 3 2 0

BẢN TIN MỚI NHẤT

Xây dựng mô hình kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất (Phấn 2)

Th.s. CHU THỊ THU THỦY
Xây dựng mô hình kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất "nhà thép tiền chế"
Để đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động nói chung và kiểm soát chi phí nói riêng, các doanh nghiệp sản xuất và lắp đặt "nhà thép tiền chế" cần xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất hiệu quả với năm yếu tố cơ bản là: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông và giám sát.

Thứ nhất, xây dựng môi trường kiểm soát chi phí
Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ nhân tố bên trong đơn vị và bên ngoài đơn vị có tính môi trường tác động đến việc thiết kế, hoạt động và xử lý dữ liệu của các loại hình kiểm soát nội bộ .
Trên thực tế, tính hiệu quả của hoạt động kiểm tra, kiểm soát trong doanh nghiệp nói chung phụ thuộc rất nhiều vào môi trường kiểm soát.Nếu như nhà quản lý cấp cao trong Công ty coi trọng công tác kiểm soát và có nhận thức đúng đắn về hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp thì hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ hoạt động một cách hiệu quả. 
Nói chung xây dựng một môi trường kiểm soát chi phí hiệu quả khá phức tạp và phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ quan. Thông thường, khi xây dựng môi trường kiểm soát chi phí các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế nên tập trung vào một số yếu tố sau:
Một là, xây dựng các chính sách, chế độ, các quy định và cách thức tổ chức kiểm tra kiểm soát các loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Cụ thể: 
- Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phải xây dựng định mức hao hụt nguyên vật liệu chung cho các công trình để quản lý và cũng bởi đặc thù các sản phẩm được thiết kế khác nhau, nên mức độ tiêu hao nguyên vật liệu của các công trình khác nhau nên cần phải xây dựng cả định mức riêng cho từng công trình. Hơn nữa, định mức tiêu hao nguyên vật liệu cần xây dựng cả định mức theo thiết kế và định mức thực tế. Ngoài việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, ban giám đốc cần xây dựng những quy định cụ thể về việc kiểm tra kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như quy định về việc báo cáo chéo giữa bộ phận quản lý sản xuất về khối lượng sản phẩm kết cấu thép hàng tuần chung và từng công trình nói riêng, báo cáo về tiêu hao nguyên vật liệu từng công trình và chi phí sản phẩm dở dang của kế toán, vv... 
- Đối với chi phí nhân công trực tiếp: Để kiểm soát tốt chi phí nhân công trực tiếp các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế nên xây dựng chính sách chi trả lương công nhân trực tiếp sản xuất tại xưởng theo khối lượng công việc hoàn thành cũng như chi trả lương dựa vào năng suất lao động. Đối với chi phí nhân công lắp dựng tại công trường doanh nghiệp nên tiến hành kết hợp hai hình thức là khoán gọn thuê các đội lắp dựng ngoài và kết hợp với các đội lắp dựng bên trong Công ty. Các doanh nghiệp cần xây dựng quy chế, chính sách khoán rõ ràng, và phù hợp với từng giai đoạn và mức độ phức tạp của từng công trình. Hơn nữa, các doanh nghiệp sản xuất kết cấu thép nên áp dụng các biện pháp và chính sách tăng năng suất lao động. Khi xây dựng và quản lý chi phí nhân công phải quán triệt nguyên tắc: tốc độ tăng năng suất lao động phải vượt quá tốc độ tăng tiền lương bình quân. Kết quả do áp dụng chính sách tăng năng suất lao động đưa lại. một phần để tăng tiền lương, một phần khác để tăng thêm lợi nhuận của doanh nghiệp. Có như vậy, vừa đảm bảo sản xuất vừa nâng cao được mức sống nhân viên.
- Đối với chi phí sản xuất chung: Doanh nghiệp nên lập dự toán chi phí sản xuất chung để có thể tính toán chi tiết chi phí sản xuất chung cho từng công trình, nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực theo kế hoạch chi phí đã định sẵn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế nên lập dự toán chi phí sản xuất chung linh hoạt cho những mức độ hoạt động khác nhau của từng công trình. Trên cơ sở dự toán linh hoạt này, doanh nghiệp lập báo cáo thực hiện chi phí sản xuất chung và phân tích sự biến động chi phí từng kỳ để có sự kiểm soát chi phí tốt hơn.
Hai là, xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý: Cơ cấu tổ chức hợp lý góp phần tạo ra môi trường kiểm soát chi phí tốt. Một cấu trúc hợp lý phải thiết lập sự điều hành và kiểm soát trên toàn bộ hoạt động và các lĩnh vực của doanh nghiệp sao cho không bị chồng chéo hoặc bỏ trống, thực hiện sự phân chia tách bạch giữa các chức năng, bảo đảm sự độc lập tương đối giữa các bộ phận, tạo khả năng kiểm tra kiểm soát lẫn nhau trong các lĩnh vực. 
Ba là, xây dựng chính sách nhân sự phù hợp: Sự phát triển của mỗi doanh nghiệp luôn gắn liền với đội ngũ nhân viên và đây là nhân tố quan trọng trong môi trường kiểm soát chi phí. Các nhà quản lý cần có những chính sách cụ thể và rõ ràng về tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật nhân viên. Việc đào tạo, bố trí cán bộ và đề bạt nhân sự phải phù hợp với năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đồng thời phải mang tính kế tục.

Bốn là, sự tham gia của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát: Hội đồng quản trị nên tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, chế độ nhằm kiểm soát và phòng ngừa các gian lận. Để giám sát sự chấp hành, và kiểm tra giám sát và phát hành gian lận thì trong công ty nên có Ban kiểm soát. Tuy nhiên trong tổ chức, để Ban kiểm soát hoạt động hiệu quả thì các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải độc lập với tổ chức.
Thứ hai, đánh giá rủi ro trong kiểm soát chi phí sản xuất
Rủi ro là khả năng mà doanh nghiệp không đạt được mục tiêu đề ra do các yếu tố cản trở quá trình thực hiện mục tiêu.
Rủi ro trong kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất nhà thép tiền chế phát sinh rất nhiều, nó có thể phát sinh từ bên trong hoặc bên ngoài tổ chức. Nó cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hoặc nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng trong thực tế có những rủi ro không thể loại trừ được và doanh nghiệp chỉ có thể đưa ra các biện pháp phù hợp để giảm thiểu sự tác động của nó. Để thực hiện được điều này, các nhà quản lý trong doanh nghiệp nên:
- Thiết lập mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể trong kiểm soát chi phí sản xuất. Ví dụ, mục tiêu chung trong kiểm soát chi phí sản xuất: Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh. Mục tiêu cụ thể cho từng loại chi phí như đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Hạ thấp chi phí nguyên vật liệu cả về mặt giá phí và lượng tiêu hao...
- Nhận diện và phân loại rủi ro trong kiểm soát chi phí sản xuất, ví dụ như rủi ro trong kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như rủi ro sự biến động về giá: Rủi ro về tỷ giá, rủi ro về chính sách thuế (đây là những rủi ro do nguyên nhân khách quan- không thể loại trừ được), rủi ro do doanh nghiệp chưa tổ chức tốt khâu thu mua dẫn đến các chi phí trung gian cao (đây là rủi ro do nguyên nhân chủ quan)... và rủi ro biến động về lượng: Rủi ro do tình trạng máy móc thiết bị, rủi ro do nguyên liệu nhập không đảm bảo chất lượng làm cho mức tiêu hao tăng, rủi ro do việc quản lý nguyên vật liệu tại các khâu sản xuất không tốt...
- Tính toán, cân nhắc các mức độ rủi ro và mức độ chịu đựng tổn thất nếu rủi ro xảy ra
- Áp dụng các chính sách, công cụ, các thủ tục phòng chống thích hợp đối với từng loại rủi ro
- Theo dõi đánh giá và điều chỉnh phương pháp phòng chống nếu cần thiết.  

Theo Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán số 43/2011 - http://www.sav.gov.vn/

(Còn tiếp)

Các đối tác của ATEM